Walne Zebranie Wyborcze

Zawiadamiamy o zbliżającym się Walnym Zebraniu Wyborczym

Termin: 7 kwietnia 2018 r. (sobota)

Czas: 10.30-14.00
I-sza tura wyborów: godz. 10.30, a w przypadku braku wymaganego quorum,
II-ga tura wyborów o godz. 11.00
Miejsce: „Centrum Bukowska” Poznań, ul. Bukowska 27/29.

Prosimy o punktualność. Sala, w której odbędzie się Walne Zebranie Wyborcze, będzie dostępna od godziny 10.15
Każdorazowo przed wyborami pojawia się problem z wyłonieniem kandydatów do Zarządu SSPN i Komisji Rewizyjnej. Dlatego Zarząd XII kadencji apeluje do wszystkich członków uprawnionych do głosowania o zastanowienie się i przygotowanie kandydatur osób, które mogłyby pełnić w SSPN funkcje organizacyjne lub kontrolne (proszę brać pod uwagę także siebie). Prosimy o weryfikację dotychczasowych działań członków SSPN i podjęcie rozważnych decyzji.
Przypominamy, że prawo do głosowania podczas Walnego Zebrania Wyborczego mają wszyscy członkowie, także wspomagający. Podopiecznych nie zdających sobie sprawy z wyboru podczas głosowania reprezentują ich prawni opiekunowie. Członkowie Stowarzyszenia, którzy nie mogą przybyć na wybory, zobowiązani są do usprawiedliwienia nieobecności.

Proponowany program Walnego Zebrania Wyborczego SSPN w Poznaniu:
1. Otwarcie zebrania i akceptacja programu spotkania – przewodnicząca.
2. Wybór prezydium i przewodniczącego Walnego Zebrania.
3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za okres XII kadencji – przewodnicząca.
4. Sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu za okres XII kadencji – skarbnik.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres XII kadencji – przewodniczący Komisji.
6. Dyskusja i udzielenie absolutorium Zarządowi XII kadencji (zatwierdzenie przez głosowanie jawne).
7. Wybór komisji uchwał i wniosków
8. Głosowanie nad uchwałami i wnioskami – dyskusja.
9. Powołanie Komisji Wyborczej (3-osobowy skład – tzw. komisja skrutacyjna)
a. Wybór Zarządu XIII kadencji (wybory tajne):
• wyłonienie kandydatów do Zarządu XIII kadencji i omówienie zasad głosowania,
• przeprowadzenie wyborów do Zarządu XIII kadencji,
• ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu XIII kadencji.
b. Wybór Komisji Rewizyjnej (wybory tajne):
• wyłonienie kandydatów do Komisji Rewizyjnej i omówienie zasad głosowania,
• przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej,
• ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej.
10. Propozycje do planu pracy na XIII kadencję.
11. Omówienie spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia.
12. Zakończenie zebrania – przewodniczący zebrania.

UWAGA!

W związku z aktualizacją listy członków Zarząd SSPN prosi członków Stowarzyszenia, którzy w latach 2016-2018 ograniczyli swoją aktywną działalność na rzecz grupy, o pisemne potwierdzenie lub złożenie rezygnacji z członkostwa w SSPN. Ww. informację prosimy przekazywać mailowo na adres sspn@sspn.pl do 15.03.2018 r. lub ewentualnie pocztą konwencjonalną na adres SSPN os. Przyjaźni 7/8, 61 – 684 Poznań.
Brak informacji o dalszym członkostwie do wyznaczonego powyżej terminu zostanie uznany za rezygnację z członkostwa i będzie równoznaczny ze skreśleniem z listy członków.

Prosimy wszystkich członków o uregulowanie zaległych i bieżących składek członkowskich. Informacje o wysokości zaległości zostały przekazane pocztą mailową oraz smsowo. Brak informacji o zaległościach w składkach oznacza, że składki zostały uregulowane.
Składki należy wpłacić na rachunek bankowy SSPN:
BZ WBK Oddział 33 w Poznaniu 22 1500 1054 1210 5004 3091 0000
Płatności (do marca 2018 r.) dotyczą również osób przewidujących rezygnację z dalszego członkostwa w SSPN.
Zarząd SSPN zastrzega sobie możliwość wzywania pocztą konwencjonalną i elektroniczną do regulacji zaległości finansowych wobec SSPN, aż do momentu uregulowania zobowiązań. Dotyczy to także osób, które rezygnują z członkostwa w SSPN.